Back

1. ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Politica de Confidențialitate descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Confidențialitate detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes.

2. OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este Școala nr. 7 cu sediul în Strada Neagoe Vodă, Nr.11, Sector 1, București, tel. 0212321531, email: contact@scoala7.ro, în calitate de deținător al website-ului www.scoala7.ro

3. CATEGORII DE DATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;

Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare.

4. TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;

Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;

Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;

Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Școlii nr. 7 sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;

În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:

A fost obținut consimțimântul persoanei vizate;

Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;

Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

5. ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

Oferirea de servicii și produse;

Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;

Respectarea obligațiilor noastre legale;

Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile și produsele companiei;

În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile. De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la serviciile, produsele, evenimentele, proiectele sau alte evenimente promoționale.

6. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Școala nr. 7 a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către Școala nr. 7 (inclusiv obligația legală a Școlii nr. 7 de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

 7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR?

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;

Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;

Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;

Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;

Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe baza de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, Școala nr. 7 nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Școala nr. 7 va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare. Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

– Adresa: Strada Neagoe Voda, Nr.11, Sector 1, București

– Email: contact@scoala7.ro

– Tel: 0212321531

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politica de Confidențialitate și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.